Avtalsvillkor Motala Energi AB

Att bli kund hos Motala Energi är enkelt. 
Vi hjälper alltid våra kunder på vägen.

AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENT

1. Allmänt

1.1 MOTALA ENERGI AB (org.nr. 559166-2886), Björnvägen 4, 59152 Motala, benämns nedan som "Leverantören" och dess hemsida, www.motalaenergi.se, som "Hemsidan".

1.2 Kundservice, mail: kundservice@motalaenergi.se - tel: 0141-250 255 benämns nedan som "Kundservice".

1.3 Dessa avtalsvillkor, som tillämpas från datumet för detta avtals signerande, benämns nedan som ”Villkoren” och tillsammans med förekommande elektroniska accepter jämte avtalsbekräftelsen, ”Avtalet”.

1.4 Den person som anges i avtalsbekräftelsen benämns nedan som ”Kunden”.

1.5 Det pris för el som anges i avtalsbekräftelsen inkluderar även avgiften för elcertifikat och moms.

1.6 För produkter och tilläggstjänster med fast månadsavgift anges priset i avtalsbekräftelsen.


2. Avtalets tillämpning

2.1 Avtalet gäller från och med det datum som Leverantören anger i avtalsbekräftelsen och för det elområde där elen förbrukas. Om parterna enats om en bestämd tidpunkt för leveransstart framgår denna av Avtalet, annars gäller snarast möjligt med beaktande av villkoren i Kundens senast gällande elhandelsavtal. Om avtalet gäller för en bestämd bindningstid räknas denna från tidpunkten för leveransstart.

2.2 MOTALA ENERGI AB äger rätt att genomföra sedvanlig kreditprövning vid förfrågan om nytt elhandelsavtal. Om konsumenten inte blir godkänd enligt MOTALA ENERGI AB’s rutin för kreditprövning träder inte avtalet i kraft.

2.3 Leverantörens Avtal omfattar inte elnätsavgifter. Dessa regleras i särskilt avtal mellan Kunden och elnätsföretaget.

2.4 Leverantören äger rätt att helt eller delvis, på oförändrade villkor, överlåta Avtalet på annan.

2.5 Utöver Avtalet tillämpas de vid var tid gällande Branschvillkoren, Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument, för närvarande med beteckningen EL 2012 K (rev). Om dessa Villkor och Branschvillkoren innehåller motstridiga uppgifter gäller dessa Villkor före Branschvillkoren. Samtliga villkor finns att läsa på Hemsidan och kan beställas hos Kundservice.

2.6 Leverantören ansvarar inte i något fall för försenad leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig information från Kund eller Kunds ombud. Har Kund tidsbundet Elavtal till en viss tid med annan elleverantör ansvarar Kund själv för eventuella brytningsavgifter om det nuvarande Avtalet sägs upp innan det har löpt ut.

2.7 Kunden är ansvarig att skicka in sitt anläggnings ID till leverantören senast inom 14 dagar efter Avtalen ingicks. Om Kunden inte skickar sitt anläggnings-id till Leverantören inom sista datum, har Leverantören rätt till ekonomisk ersättning. Vidare är Kunden själv ansvarig för att kontakta Leverantören inom 14 dagar, om Kunden vill senarelägga bytet.


3. Konsumenträttigheter

3.1 Oberoende information om konsumenträttigheter, hantering av klagomål, hjälp och stöd vid tvistemål, samt information om åtgärder för energieffektivisering och jämförelseprofiler, finns tillsammans med Leverantörens priser och övriga villkor på Hemsidan och kan även erhållas genom att kontakta Kundservice.

3.2 Om Avtalet ingås på distans, till exempel via telefon eller internet, har Kunden enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ångerrätt. Kunden kan åberopa sin ångerrätt genom att kontakta Kundservice, eller skicka in en ångerblankett som finns på Hemsidan, inom 14 dagar räknat från den dag då Avtalet ingicks.

3.3 Reklamation: Information om Konsumentens rättigheter, klago- och tvistemålshantering samt övrig information gällande elavtal finns att läsa på eller kan beställas av Kundservice. Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parter. Om tvisten inte kan lösas kan den avgöras av behörig domstol med tillämpande av svensk lag.


4. Behandling av personuppgifter

För att kunna uppfylla avtalet behöver Leverantören samla in och behandla personuppgifter om Kunden. Detta sker i enlighet med Leverantörens Integritetspolicy som finns på www.motalaenergi.se/gdpr-sekretesspolicy. I denna finns bl.a. information om vilka personuppgifter Leverantören behandlar, typ av behandling, ändamålet och den rättsliga grunden för behandlingen, uppgifternas lagringstid samt information om Kundens rätt till rättelse, radering och att göra invändningar. Kunden kan kontakta Kundservice för alla ärenden och frågor angående personuppgifter och/eller integritetspolicyn.


5. Produktvillkor
Produkter

5.1 Motala Rörligt pris

5.1.1 Det rörliga priset som fastställs kalendermånadsvis i efterskott består av Leverantörens volymvägda spotpris enligt Nord Pools timvisa spotpris i aktuellt elområde under den kalendermånaden, med tillägg av påslag, avgiften för elcertifikat och moms. För anläggningar med timavräknad förbrukning utgörs det rörliga priset av Kundens volymviktade spotpris, med tillägg av påslag, avgifter för elcertifikat och moms.

5.1.2 Avtalet kan gälla tills vidare eller för den bindningstid som anges i avtalsbekräftelsen. Om Avtalet gäller tills vidare kan det sägas upp av Kunden med en uppsägningstid om en (3) månader räknat från det senare av utgången av den kalendermånad uppsägningen görs och tidpunkten för leveransstart. Om Avtalet gäller för en bestämd bindningstid förlängs Avtalet automatiskt för perioder om tolv (12) månader i taget, såvida Kunden inte sagt upp Avtalet senast en (1) månad före utgången av den ursprungliga bindningstiden eller, vid förlängning, före utgången av efterföljande förlängningsperiod.

5.2 Motala Fast pris

5.2.1 Det fasta priset fastställs i förskott. Avtalet reglerar således priset för en viss tid som utgör en bindningstid (Prisavtalets löptid) vilka presenteras för Kunden vid tidpunkten för Avtalets ingående genom angivande i avtalsbekräftelsen. Priset anges med reservation för förändringar som omfattas av regleringen under 8 nedan.

5.2.2 Kunden kan säga upp Avtalet senast en (1) månad före innevarande bindningstids utgång. Om annan elleverantör vid denna tidpunkt inte tagit över elleveransen fortsätter dock Leverantören att tills vidare leverera el till Kunden enligt Ellagens bestämmelser om leveransskyldighet (SFS 1997:857, 8 kap. 5 §). För sådan leverans, utan ett leveransavtal, ska Kunden betala enligt de priser och villkor som Leverantören vid var tid tillämpar. Dessa villkor meddelas Kunden i samband med att Leverantören, tidigast 90 dagar och senast 60 dagar före det att Avtalet löper ut, informerar Kunden om vid vilken tidpunkt Avtalet upphör och konsekvenserna därav.

5.2.3 Om Avtalet gäller för en bestämd bindningstid förlängs Avtalet automatiskt för perioder om tolv (12) månader i taget, såvida Kunden inte sagt upp Avtalet senast en (1) månad före utgången av den ursprungliga bindningstiden eller, vid förlängning, före utgången av efterföljande förlängningsperiod.

5.3 Sjöstadsmixen

5.3.1 Sjöstadsmixen är en avtalsform som innebär att kunden, utöver en elcertifikatavgift samt moms och eventuella andra skatter och avgifter beslutade av myndighet, under perioden från och med den 1 oktober till och med den 31 mars betalar ett fast pris per kWh för elen och under perioden från och med 1 april till och med den 30 september utgörs elpriset av ett fast pris per kWh per månad baserat på MOTALA ENERGI AB´s viktade inköpspriser från den fysiska och finansiella kraftmarknaden. Kunden ger också MOTALA ENERGI AB fullmakt till att företa inköp av Kundens kraftförbrukning i alla marknader. Inköpen ska baseras på MOTALA ENERGI AB´s gällande marknadssyn och ske efter bästa förmåga, men MOTALA ENERGI AB har inget ersättningsansvar för dessa marknadsvärderingar. Priserna baseras på anläggningens elområde och det fasta priset bestäms inför varje fastprisperiod.

Eventuella rabatter anges i leveransavtalet mellan kunden och MOTALA ENERGI AB samt i MOTALA ENERGI AB´s välkomstbrev till kunden. Det fasta priset aviseras till kunden via epost eller på MOTALA ENERGI AB´s hemsida senast två (2) månader före fastprisperiodens början. Avtalet löper tillsvidare, såvida inte kunden och MOTALA ENERGI AB har avtalat om en bindningstid som innebär att Avtalet efter uppsägning kan upphöra tidigast när bindningstiden har löpt ut. Under fastprisperioden kan avtalet tidigast avslutas eller bytas efter avslutad fastprisperiod. Kunder vars Avtal löper ut under fastprisperioden har bindningstid fram till och med den sista mars i innevarande fastprisperiod. Uppsägningstiden är nittio (90) dagar. Under eventuell bindningstid äger kunden dock rätt att omvandla avtalet till någon av MOTALA ENERGI AB´s andra avtalsformer. Kunden kan dock inte byta till en annan avtalsform under pågående fastprisperiod. Vid var tid gällande Prisvillkor (se definition i de särskilda avtalsvillkoren nedan), de olika avgiftskategorierna samt villkor för MOTALA ENERGI AB´s fördelsprodukter finns redovisade på MOTALA ENERGI AB´s hemsida.

5.3.2 Avtalet ska gälla för den bindningstid som anges i avtalsbekräftelsen.

5.3.3 Om Avtalet gäller för en bestämd bindningstid förlängs Avtalet automatiskt för perioder om tolv (12) månader i taget, såvida Kunden inte sagt upp Avtalet senast en (1) månad före utgången av den ursprungliga bindningstiden eller, vid förlängning, före utgången av efterföljande förlängningsperiod.


6 Särskilda avgifter

6.1 Om Kunden inte fullföljer Avtalet enligt de skyldigheter som framgår av Avtalet, har Leverantören rätt till ekonomisk ersättning enligt 6.2 eller 6.3 från denne. Bristande fullgörelse kan avse, men är inte begränsat till, att Kunden inte fullföljer avtalad tid av leveransperioden eller att avtalad uppsägningstid inte beaktas.

6.2 Följande avgifter tas då ut av Leverantören:

6.2.1 vid produkt med rörligt pris: En administrativ avgift på 1200 SEK. Till denna avgift tillkommer de fasta avgifterna avseende kvarvarande avtalsperiod.

6.2.2 vid produkt med fast pris: En administrativ avgift på 1200 SEK. Till denna avgift tillkommer de fasta avgifterna avseende kvarvarande avtalsperiod och en avgift om 5 öre/kWh på beräknad förbrukning under kvarvarande avtalstid, där förbrukningen/dag fastställs som 1/365 av den årsförbrukning som elnätsföretaget anger som anläggningens årsförbrukning.

6.2.3 vid produkt med prissäkring är bindande under hela avtalstiden. Om Kund bryter avtalet i förtid har MOTALA ENERGI AB, utöver vad som följer av branschens Allmänna Avtalsvillkor EL2012K respektive EL2012N, rätt till ekonomisk ersättning från Kund. Kund skall täcka alla eventuella ekonomiska förluster som MOTALA ENERGI AB pådragit sig vid avtalsbrott. Den direkta förlusten beräknas utifrån allmänna ersättningskrav och är minst 12 öre per kWh under återstående avtalstid/uppsägningstid med minimidebitering på 3900 kr per mätpunkt för näringsidkare. För privatpersoner är brytningsavgiften 990 kronor per mätpunkt vid avtalsbrott på upp till 1 år och 1490 kronor vid avtalsbrott på mer än 1 år.

6.3 Om Kunden försummar sina betalningsskyldigheter vid upprepade tillfällen och försummelsen utgör ett väsentligt avtalsbrott, har Leverantören rätt att ändra: a) ett fast pris enligt 5.3 till ett rörligt pris enligt villkoren i 5.1 med tillkommande påslag, att gälla under resterande del av Avtalets löptid. b) ett rörligt pris enligt 5.1 så att det tillkommer ett påslag.

6.4 Påslaget enligt 6.3, a) eller b) meddelas Kunden och träder i kraft vid närmast efterföljande månadsskifte, efter att Leverantören har meddelat Kunden om ändringen.


7. Fakturering

7.1 Antalet faktureringstillfällen bestäms av Kundens produktval/ anläggningens historiska årsförbrukning och framgår av avtalsbekräftelsen. Betalning ska vara Leverantören tillhanda senast på förfallodagen. Vid försenad betalning har Leverantören rätt att fakturera dröjsmålsränta enligt räntelagen (SFS 1975:635).


8. Annat

8.1 MOTALA ENERGI AB äger rätt att, på oförändrade villkor, helt eller delvis överlåta detta avtal på annan motpart. Kund äger inte rätt att överlåta detta avtal på annan motpart utan MOTALA ENERGI AB´s i förväg lämnade skriftliga medgivande.

8.2 MOTALA ENERGI AB ansvarar inte för indirekta förluster till följd av fel, såvida inte skadan har orsakats genom grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av MOTALA ENERGI AB. MOTALA ENERGI AB´s totala ansvar är begränsat till SEK 5 000 för varje enskilt fall. Kund kan omedelbart säga upp avtalet vid väsentligt avtalsbrott från MOTALA ENERGI AB. Vid konkurs eller om MOTALA ENERGI AB måste sluta leverera ström avslutas alla skyldigheter under sista balansdagen.

8.3 Villkorsändringar För avtal äger MOTALA ENERGI AB rätt att ändra påslag och avtalsvillkor under förutsättning att Kunden underrättas om de förestående ändringarna minst två (2) månader i förväg. Till elpriset tillkommer vid var tid gällande skatter, avgifter och andra lagstadgade pålagor. Om dessa ändras äger MOTALA ENERGI AB rätt att justera elpriset i motsvarande mån utan föregående särskild underrättelse. Redovisning av sådana justeringar sker på efterföljande faktura. I övrigt förbehåller sig MOTALA ENERGI AB rätten att uppdatera dessa allmänna villkor.

8.4 Vid flytt medföljer Kunds avtal till ny adress. MOTALA ENERGI AB har fullmakt att hämta in all nödvändig information från nätägare för uppstart på ny adress. Kund måste meddela en flytt för att säkerställa leveransen av el.

8.5 Vid signering av avtalet ger kund MOTALA ENERGI AB fullmakt till att kunna säga upp befintliga avtal och ingå avtal med nya leverantörer, samt inhämta upplysningar om företaget från leverantörer innan uppstart. I tillägg får MOTALA ENERGI AB fullmakt att reaktivera Kund om inte skriftlig uppsägelse föreligger. Alla priser till företag är exklusive moms. Alla priser till privatperson är inklusive moms.

8.6 MOTALA ENERGI AB kan komma att genomföra kreditprövning av Kund, vilken kan leda till att Kunds beställning inte accepteras.

8.7 Uppsägning skall ske av Kund eller av ombud med giltig fullmakt från Kund. Vid uppsägning som inte följs av ett faktiskt leverantörsbyte övergår avtalet, om inte annat överenskommet, vid avtalstidens utgång till likvärdig avtalsform.


9. Fördelsprodukter

9.1 Kunden har möjlighet att teckna avtal om MOTALA ENERGI AB´s fördelsprodukter samtidigt med ingåendet av leveransavtalet. Fördelsprodukterna som också nämns som "øvriga avgifter" på fakturan, är alltid i med i avtalet som standard och börjar gälla direkt från avtalsingåelse. MOTALA ENERGI AB debiterar kunden för fördelsprodukterna enligt gällande prislista (nedan), som framgår av villkoren för fördelsprodukterna. Dessa villkor finns redovisade här och på MOTALA ENERGI AB´s hemsida, Eventuella rabatter anges i leveransavtalet mellan kunden och MOTALA ENERGI.

9.2 Förnybar-el-fördel ger kunden garanterad elproduktion från förnybar energi. Kunden belastas med 49 kr per månad och gäller enligt villkor 9.1.

9.3 Vi erbjuder dig möjligheten att prata med våra experter och frysa elpriset i korta perioder mellan 2–6 månader. Vi skickar även erbjudanden på mail där du kan teckna direkt efter våra råd direkt i mailet. Kostnaden är 39 Kr löpande och gäller enligt villkor 9.1.

9.4 MER-kund innebär att kund får tillgång till samtliga rabatter MOTALA ENERGIs AB:s MER-partners erbjuder. Mer-partners redovisas på hemsidan. Detta bygger på ett frivilligt deltagande från MER-partners och är ett sätt att knyta Motala kommuns näringsliv samman ännu tydligare. Dessa rabatter är endast giltiga i Motala kommun.

9.5 Föreningsavtalet är ett tillägg till kundens befintliga elavtal och ger kunden möjlighet att styra en del av kostnaden för fakturan till föreningen i sitt hjärta. Detta gäller så länge man är kund hos Motala Energi. Summan är 10% av månadsavgiften exkl moms. De föreningar som har velat vara valbara specificeras på Hemsidan. Man kan när som helst byta förening eller välja att inte låta Motala Energi skänka något mer. Då tillfaller summan Motala Energi AB.


10. Tvist

Detta avtal är underställt svensk lag. Tvist avseende giltighet, tolkning och tillämpning av dessa avtalsvillkor ska i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten på konsumentens begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Tvisten kan även prövas av allmän domstol eller annan, enligt författning, på behörig instans i Stockholm.

Läs mer om våra elavtal

Som kund hos Motala Energi ska du alltid känna dig trygg med vetskapen om att du får schyssta elavtal. Vi erbjuder avtal med både fast och rörligt elpris samt Motalamixen som är en kombination av de bägge.
Vi ser till andra värden än vinstmaximering.

Mixavtal

Detta erbjudande innebär att du har ett rörligt pris på sommarhalvåret och ett fast på vinterhalvåret. 

Vi på Motala Energi har analyserat marknaden länge nu och förstår att du som kund inte alltid gynnas av endast Fastpris eller endast Rörliga priser och efterfrågan efter en kombination kommer från våra kunder.  Just därför har vi nu satt samman det som vi kallar Sjöstadsmixen som är just den kombinationen.

För dig innebär det att du tar del av de lägsta priserna under sommaren (apr-sep) när elen historiskt sett alltid varit betydligt billigare och på vintern (okt-mars) låser vi kostnaden till lägsta möjliga pris så man kan vara trygga i att kostnaderna inte sticker iväg. Det perfekta elavtalet med förnybar energi. El från vind, vatten, sol.

TECKNA ELAVTAL

Rörligt avtal

Ett rörligt elpris är, precis som namnet antyder, ett elavtal som följer den nordiska elbörsen det går både upp och ner. Rörligt elpris har på senare år blivit alltmer populärt av anledning att ett rörligt elpris oftast är bättre på lång sikt men kan också innebära lite högre toppar som man måste vara beredd på. Vill man ha lite mer risk och kan på sikt vara en vinnare i djungeln av elpriser så är rörligt elavtal något för dej. El från förnybara energikällor, El från vind, vatten, sol.

  • Möjlighet till väldigt låga priser
  • Bästa valet på sikt
  • Går att välja med eller utan bindningstid
TECKNA ELAVTAL

Motala Energi värnar om kunden

Vi ser alltid till att du som kund får bästa service och hjälp i valet av din el.

#elavtal

Teckna ett miljösmart elavtal med Motala Energi.

#miljö

Motala Energi arbetar klimatsmart och hållbart.

#förening

Bli kund och vi sponsrar er förening genom ditt elavtal

Image

Vi är ett energiföretag från Motala som alltid värnar om våra kunder och alltid strävar efter att erbjuda de mest attraktiva lösningarna för privatpersoner, företag, föreningar samt organisationer. Hos oss får du information, svar på dina frågor och kan fixa dina ärenden smidigt, både via hemsidan och via vår omtyckta kundservice.

Kontakt

Motala Energi AB
Björnvägen 4 | 591 52 Motala

Telefon: 0141-250 255
E-post: kundservice@motalaenergi.se

Org.nummer: 559166-2886

Cookies | GDPR & sekretesspolicy | Login